Dagsorden Generalforsamlingen den 10/6 2021.

1/ Valg af dirigent, referent samt stemmetæller.

2/ Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2020.

3/ Kasserene aflægger det reviderede regnskab til godkendelse

4/ Indkommende forslag: Bestyrelsen foreslår en revidering af

vores vedtægter, fremlægges på generalforsamlingen.

Behandling af personsag.

5/ Valg af formand-kasser samt op til 6 bestyrelsesmedlemmer

samt suppleanter for disse. Valg af revisor samt suppleant for denne.

6/ Evt.