Vedtægter

§  1

Foreningens navn er ”Albertslund Skytteforening” og dens hjemsted er Albertslund Kommune.

Foreningen blev stiftet den 12. oktober 1867.

§  2

Foreningens formål er at samle børn og voksne, der interesserer sig for skydning med riffel og pistol, for derigennem at give dem interesse for foreningslivet og styrke deres lyst og evne til at være en aktiv del af samfundet.

§  3

Foreningen er gennem sit medlemskab af Roskilde Amts Skytteforening tilknyttet De Danske Skytteforeninger, samt gennem sit medlemskab af Københavns Skytteforbund til-knyttet Dansk Skytte Union under Dansk Idrætsforbund.

§  4

Som aktivt medlem optages enhver person, der er fyldt 10 år, dog er bestyrelsen berettiget til også at optage yngre piger og drenge, såfremt de har en sådan modenhed og legemsbygning, at det er forsvarligt at lade dem betjene et skydevåben.

§  5

Medlemmer under 14 år har ikke stemmeret.

Ligeledes er det ikke tilladt medlemmer under 14 år at skyde med pistol/revolver. Der kan dog på et bestyrelsesmøde gives dispensation hertil.

§  6

Aktive medlemmer betaler det af bestyrelsen fastsatte årlige kontingent. Bestyrelsen kan ligeledes optage passive medlemmer uden stemmeret. Såvel aktive som passive medlemmer får udleveret et medlemskort som legitimation for medlemskab af foreningen. Bestyrelsen afgør suverænt, hvem der kan optages som såvel aktivt samt passivt medlem.

Kontingenter betales ved indmeldelsen.

§  7

Medlemmer der af bestyrelsens opfattelse ved deres optræden og adfærd direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål, skal – for et tidsrum eller for bestandig – kunne udelukkes af foreningen. Bestemmelsen herom træffes af bestyrelsen, men kan indankes for en generalforsamling.

Et medlems udelukkelse meddeles straks til amtsforeningen. Opbevaring af medlemsejet våben i foreningen kræver gyldigt medlemsbevis.

Medlemmer ekskluderes automatisk efter en måneds kontingentrestance.

Foreningen er dog pligtig til at sende en rykkerskrivelse, hvis medlemmet har våben-påtegning eller våben opbevaret i foreningen.

Medlemmer har pligt til at melde adresseforandring.

§  8

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§  9

A) Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts måned, og den skal bekendtgøres for de stemmeberettigede medlemmer, enten ved skriftlig meddelelse til hvert af de stemmeberettigede medlemmer eller gennem annoncering i et af de lokale blade. Bekendtgørelsen, af hvad art den måtte være, skal være udsendt senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, og skal indeholde dagsordenen samt meddelelse om at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

B) På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens virke, ligesom det reviderede regnskab fremlægges. Endvidere behandles indkomne forsalg.

C) På den ordinære generalforsamling foretages valg af en formand, en kasserer, indtil 6 nye bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelses-suppleanter, en revisor samt en revisor-suppleant. Revisor og revisorsuppleant skal være uvildige og uafhængige af bestyrelsen.

D) I tilfælde af at foreningen optager andre idrætsgrene end skydning på sit program, vil bestyrelsen kunne forøges med et passende antal bestyrelsesmedlemmer. Sker udvidelsen ikke på en ordinær general-forsamling, træffer den siddende bestyrelse beslutning om udvidelsen. En sådan udvidelse skal dog altid forelægges på førstkommende general-forsamling til godkendelse.
E) Der afholdes valg af formand og kasserer hvert år, samt af besty-relsesmedlemmer, hvis valgperiode gælder for 2 år, således at der hvert år vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, jf. dog stk. C og D.

Genvalg kan finde sted.

De foran for bestyrelsesmedlemmer anførte valgregler, vil være at følge ved valg af revisor, suppleanter m.fl.

F) Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal, dog kan nuværende lov ændres såfremt 3/5 af de fremmødte stemmebe-rettigede stemmer herfor.

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling og kun såfremt ¾ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt og stemmer herfor. Skriftlig afstemning skal foretages.

G) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 15% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom. Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling sker efter samme retningslinier som for ordinær generalforsamling.

H) Snarest og senest 10 dage efter generalforsamlingen, afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituere sig selv med en næstfor-mand og en sekretær. Sidstnævnte fører foreningens protokol og besørger – i forbindelse med formanden – foreningens skriftlige arbejder. Den på generalforsamlingen valgte kasserer fører medlemsliste og er ansvarlig for foreningens pengemidler.

Dyrker foreningen flere idrætsgrene end skydning, skal der føres regnskab for hver enkelt idrætsgren.

§  10

Formanden tegner foreningen og indkalder til bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet og i øvrigt, når han finder det fornødent. Formanden er ansvarlig for foreningens baneanlæg og ejendele m.v. samt at disse opbevares på forsvarlig vis.

§  11

Ved afholdelse af skydeøvelser m.v. har banekommandøren den øverste myndighed, og medlemmer skal rette sig efter dennes (disses) anvisninger. Hvis disse ikke efterkommes, er kommandøren berettiget til, uden varsel at bortvise vedkommende fra banen.

Bestyrelsen kan idømme overtræderen karantæne eller endog udelukkelse af foreningen. I sidstnævnte tilfælde forholdes som i § 7, stk. 1 anført.

§  12

Foreningen kan aldrig have anden fane end Dannebrog.

§  13

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

§  14

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er bestyrelsen forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§  15

Såfremt foreningen ophæves, vil rifler, pistoler, skydemateriel m.v. samt foreningens fane være at overlade til Albertslund Kommune, til fordeling til almennyttige formål.

§  16

Foreningens udstyr opbevares i de lokaler, der er stillet til rådighed for foreningen. Våben og ammunition opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Eventuel formue og kontantbeholdning er at indsætte i det pengeinstitut, hvor foreningen har oprettet konto. Kontoen er tilgængelig for den til enhver tid siddende formand og kasserer.

§  17

Ovenstående vedtægter er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 4. april 2001.